Rodzaje żurawi


Żurawie, których zasadniczym elementem nośnym przenoszącym obciążenie jest wysięgnik. Można zróżnicować je zarówno w zależności od cech użytkowych oraz określonych cech konstrukcyjnych. Cechy użytkowe łączą się przeznaczeniem tych urządzeń do określonych prac przeładunkowych w budownictwie, portach, dokach, na statkach w kolei czy warsztatach pracy.

 

Kolejnym sposobem sklasyfikowania żurawi w zależności od sposobu ich przemieszczania, czyli w zależności od konstrukcji podstawy.

 

Żurawie, czesto potocznie nazywane również dźwigami mają ogromne zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia. Ich rosnące każdego roku zapotrzebowanie związane jest z ciągłym wzrostem ilości inwestycji, zakładów budowlanych czy wzrostem transportu. Miejsce wykonywania pracy, zapotrzebowanie i rodzaj ma wpływ na wybór jaki rodzaj żurawia użyjemy podczas pracy.

 

 

 

Zgodnie z normą ISO 4306-1:1991 - w zależności od podstawowych cech konstrukcyjnych - żurawie dziela się na:

 

 

Żuraw wieżowy
Żuraw wieżowy

Żurawie wieżowe 

 

 

Przeznaczone są przede wszystkim dla budownictwa i ogólnych prac budowlanych, charakteryzuje się na podstawie:

 • zastosowanego typu wysięgnika: poziomego (wodzakowego) lub wychylnego
 • umiejscowienia mechanizmu obrotu: w górnej lub dolnej części żurawia
 • konstrukcji podstawy: rozróżnia się tutaj żurawie przejezdne, stacjonarne (stałe) i wspinające (montowane na budowli)

    a ponadto:

 • w zależności od sposobu montażu. Norma wyodrębnia żurawie montowane w częściach i żurawie samomontujące, cechujące się szybkim montażem, bez stosowania urządzeń pomocniczych.

 

Przy żurawiach wieżowych występują dwa rodzaje wież:

 • wieże obrotowe
 • wieże stałe (nie obracają się).

 

Podstawa żurawia może być nieprzejezdna, stała i wtedy mamy do czynienia z żurawiem stacjonarnym, może on poruszać się po jezdni czy po torach, wtedy określany jest jako żuraw przejezdny.

 

Żurawie stacjonarne mają zazwyczaj wieże nieobrotową, której podstawa:

 • związana jest ze stałym fundamentem wyposażonym w ramę lub słupy narożnikowe zakotwiczone w fundamencie
 • ustawiona jest na utwardzonym terenie (betonie) bez kotwiczenia, ale obciążona jest odpowiednim balastem.
 • wsparta jest na stropie budynku przy pomocy odpowiedniej ramy prowadzacej tak, że w miarę wznoszenia budynku może być przemieszczany.

 

 

 

Żurawie wieżowe montowane w częściach posiadają zwykle następujące mechanizmy robocze:

 • mechanizm podnoszenia
 • mechanizm jazdy (z wyjątkiem żurawi stacjonarnych)
 • mechanizm wychylania wysięgnika
 • mechanizm wodzenia, stosowany przy żurawiach mających wysięgnik wodzakowy

 

Żuraw samojezdny
Żuraw samojezdny

Żurawie samojezdne

 

Umieszczony jest na podwoziu samochodu ciężarowego. Jest on wyposażony w wciągarek i wychylnego wysięgnika (więżę z wysięgnikiem). Obiążony lub nieobciążony może przenieszczać się bez jezdni zachowując swoja stateczność pod wpływem siły ciężkości. Najczęściej używa się go do prac przeładunkowych i montażowych. Żurawie samojezdne dzielimy na :

 

 • żuraw samojezdne samochodowe - zbudowane na podwoziach samochodów ciężarowych. Jest to najliczniejsza grupa żurawi samojezdnych. Przeznaczone sa szczególnie do ruchu po drogach publicznych o utwardzonej powierzchni. Pewna część w zależności od właściwości układu jezdnego podwozia - może poruszac się po terenie o nieutwardzonej powierzchni. . Wyposażone sa one w wychylne wysięgniki kratownicowe bądż teleskopowe. Długośc wysięgnika może być przedłużana przez dodatkowy wysięgnik pomocniczy.

 

 • żurawie samojezdne kołowe terenowe - przeznaczone są one do jazdy na terenie nieutwardzonym. Urzywane są wychylne wysięgniki teleskopowe oraz kratownicowe. Podwozia żurawi kołowych cechuja się małymi promieniami skrętu i niewielkimi gabarytami oraz możliwością jazdy z dużymi ładunkami.

 

 • żurawie samojezdne gąsienicowe - używane do pracy w bardzo ciezkich warunkach ternowych. Do takich żurawi zalicza się równiez koparki które są okresowo wyposażane w sprzęt dźwignicowy jako żurawie boczne. Stosowane są często do układania rurociągów w wykopach.  Żurawie na podwoziach gąsienicowych moga być eksploatowane na gruntach wilgotnych, piaszczystych czy torfowiskach. Ważną zaletą żurawi gąsienicowych jest ich duża zwrotność. Wyposażone sa one przede wszytkim w wysięgniki kratownicowe, a przy mniejszych udźwigach w wysięgniki teleskopowe. Stosowane są również w wersji z wieżą (masztem) i wysięgnikiem.

 

 • żurawie samojezdne przemysłowe - są one umieszczone na specjalizowanym podwoziu kołowym, przeznaczone do jazdy z małą predkością po równym, utwardzonym terenie w obrębie miejsca ekspoatacji. 

 

 • żurawie przeładunkowe - umieszczane są nieruchomo na pojazdach, przeznaczone są do załadunku i rozładunku tego pojazdu. Są to urzadzenia o napędzie hydraulicznym. Posiadaja wysięgnik przegubowy. Przestawiane są z miejsca na miejsce za pomocą innych urzadzeń lub ręcznie. Zamontowane są często na samochodzie ciężarowym między kabina kierowcy, a skrzynia biegów, ewentualnie z tyłu pojazdu. Żurawie przeładunkowe to m.in. chwytaki do drewna, chwytaki czerpakowe, kleszcze z zaciskiem hydraulicznym oraz chwytaki polipowe.

 

 • żurawie samojezdne portowe - umieszczane na podwoziach kołowych i gąsienicowych używane są na nabrzeżach portów przy załadunku i wyładunku statków.

 

 • żurawie samojezdne z osprzętem roboczym o specjalnej  konfiguracji - posiadaja dodatkowa przeciwwagę. Żurawie tego typu charakteryzują się dużymi udźwigami i znaczną wysokością podnoszenia.

 

Żuraw bramowy
Żuraw bramowy

Żurawie bramowe lub półbramowe - urządzenia obrotowe, których podstawa umożliwia przejazd pod nią wagonów kolejowych albo innych pojazdów. Często używane są do przeładunku towarów w portach, składach towarowych i magazynach lub w stoczniach.

 

Żuraw kolejowy
Żuraw kolejowy

Żurawie kolejowe - obrotowe, zainstalowane na platformie przemieszczającej się po torze kolejowym. Żurawie te służą przede wszstkim do usuwania skutków wypadków i awarii sprzętu kolejowego, jak również do budowy i naprawy nawierchni torowej.

Innym przykładem żurawi kolejowych jest żuraw dwuszynowy budowany jest tak jak żurawie stałe. Do napędu żurawi szynowych stosowane są zazwyczaj układy z silnikami elektrycznymi, które zapewniają dużą elastyczność oraz płynność ruchów.

 

 

Żuraw pływający
Żuraw pływający

Żurawie pływające (obrotowe) - zamontowane są na specjalnym pontonie (z własnym napędemlub bez napędu, wtedy do ich przemieszczania potrzebne są holowniki lub pchacze). Stosowane są głównie do przeładunku w portach i basenach morskich. Używane sa również do wielu innych prac, np. oczyszczanie dna morskiego, budowa portów, do naftowych wiez wiertniczych, pomocne sa również w akcjach ratowniczych przy podnoszeniu wraków, przy naprawach statków lub w miejscach gdzie praca żurawi stoczniowych lub portowych jest niemożliwa itp. budowane są zazwyczaj jako żurawie wypadowe z czteroprzegubowyi wysięgnikami. 

 

Żuraw pokładowy
Żuraw pokładowy

Żurawie pokładowe

 

Umieszony na pokładzie statku, przeznaczony do czynności ładunkowych. Żurawie te są obrotowe. Przeznaczony do przenoszenia ładunku, działający bez systemu lin i bloków zamocowanych poza obrębem własnej konstrukcji. Najczęściej używany do prac przeładunkowych w stoczniach czy na statkach.

 

 

Żuraw masztowy
Żuraw masztowy

Żurawie masztowe - z wysięgnikiem zamocowanym przegubowo na maszcie, mającym podporę górna i dolną. Obrót tego żurawia jest ograniczony. Urządzenia te znalazły zastosowanie przy pracach montażowych kub przeładunkowych na obszarze położonym w promieniu wysięgu żurawia.

Żuraw wspornikowy
Żuraw wspornikowy

Żurawie wspornikowe

 

Jego ustrój nośny ma kształt wspornika, którego urządzenie chwytające (ładunkowe) jest podwieszone do wspornika albo do wciągarki, przemieszczającej sie po wsporniku. Są one stałe. Najprostszym konstrukcyjnie i najtańszym żurawiem jest żuraw trójkątny wspornikowy o kącie obrotu wysięgnika w granicach 180 - 270 stopni. Żurawie wspornikowe stosuje się najczęściej jako uzupełnienie wyciągu szybowego, mocując wspornik do jednego ze słupów wyciągu szybowego. Często są stosowane w transporcie krawędziaków itp. Ważną ich funkcją jest stosowanie jako żurawie warsztatowe, o niewielkich udźwigach, przeznaczone do obsługi indywidualnych stanowisko pracy.

 

 

Innym rodzajem żurawi są również:

 

Żuraw przewoźny
Żuraw przewoźny

Żurawie przewoźne

 

Znajdują się na podwoziu umożliwiającym przemieszczanie żurawia na krótkich odlegościach np. w hali warsztatu.

Żurawie przewoźne to urządzenia mechaniczno - hydrauliczne. Pracują w pionie oraz w poziomie. Podnoszą ciężar poprzez dźwignie pompy hydraulicznej agregatu, a opuszczają przez zwolnienie pokrętła zaworu opuszczania. Przemieszczanie żurawia wraz z obciążeniem odbywa się ręcznie.